PROJEKT CENTRUM

SYSTÉM OCHRANNÉ ZELENĚ ZDIB II. ETAPALOKALITA CENTRUM – SÍDELNÍ VEGETAČNÍ PRVKY

 

Vítejte na stránce našeho projektu zaměřeného na realizaci „zelených plic“ podél páteřní komunikace Zdib. Naším cílem je vytvořit systém zeleně – stromů a keřů v maximálním možném rozsahu, který se rozkládá do úseků podél ulice Průběžné a jejího bezprostředního okolí.

 

Vzhledem k omezeným možnostem výsadby stromů v tomto území, z důvodu existence inženýrských sítí a nutnosti zachování výhledových poměrů a zajištění bezpečnosti silničního provozu, se zaměřujeme převážně  na keřovou výsadbu.

 

Na volných plochách vysazujeme stromy. V některých dílčích lokalitách, které bezprostředně navazují na ulici Průběžná jsme navrhli komplexní sadové úpravy, zahrnující například komunitní centrum nebo části navazujících ulic jako Prostřední, U Cihelny, Topolová a J. Kámena.

 

Výsadby podél ulice Průběžná jsou řešeny v souladu s modrozelenou infrastrukturou. 

 

Co to znamená?

 

V projektu se zabýváme nejen využitím zelených opatření, tedy vhodnou výsadbou, zlepšující kvalitu ovzduší. Současně se zaobíráme tzv. modrými opatřeními neboli hospodařením s vodou v sídelní krajině. V našem případě se snažíme podpořit vsakování vody přímo v místě, na ulici Průběžná.

 

Původní keřové záhony lemované travním porostem byly vysazeny do velmi utužené půdy, která znemožňovala rostlinám zdárný růst a která nebyla schopna dostatečně vsakovat srážky.

 

V naší výsadbě proto používáme nové postupy a technologie výsadby, kdy je výsadbový substrát obohacen o 50 % ostrohranného štěrku. Štěrk zamezuje zhutnění, vytváří v substrátu vzduchové kapsy, díky kterým vznikají podmínky pro rozvoj kořenového systému rostlin a také dostatečný retenční prostor pro zadržování dešťové vody. Voda se tak déle a lépe zdržuje v místě dopadu, a vsazené rostliny s ní mohou lépe hospodařit. Pro nás to znamená úsporu času a financí, kdy nemusíme zeleň tak často zalévat. Substrát je speciálně vyvinut tak, aby nedocházelo ani k přemokření rostlin.

 

Tím, že na ulici Průběžné nahrazujeme travní plochy podél komunikace odolnější nízkou keřovou výsadbou, činíme další krok k tvorbě bezúdržbových, oku lahodících ploch.

 

Výsadba „zelených plic“ v ulici Průběžná má za cíl několik důležitých funkcí:

  • Zlepšení kvality ovzduší v prostoru ulice a jejím okolí.
  • Zadržování vody v sídelní krajině.
  • Zlepšení mikroklimatu v celém území.
  • Zlepšení estetického vzhledu území, aby se stalo atraktivnějším pro obyvatele i návštěvníky.
  • Zlepšení uživatelského komfortu, což přispěje k celkovému zlepšení kvality života v této lokalitě.
  • Poskytnutí životního prostoru pro drobné živočichy, podporující biodiverzitu v obci.

Věříme, že tímto projektovým opatřením dosahujeme pozitivních výsledků pro životní prostředí a pro nás všechny. Zelené plochy v ulici Průběžná představují dlouhodobý a udržitelný přínos nejen pro nás ale i další generace.

Přejít nahoru