AKCE

Závěrečná konference - pozvánka

Náš projekt na rozsáhlou výsadbu zeleně na Mělníku navazuje na úspěšnou iniciativu nazvanou „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“ (TENT AIR). Tato aktivita byla zaměřena na monitorování kvality ovzduší v podél trasy Transevropské dopravní sítě Východní a východo-středomořský koridor. TENT AIR byl taktéž financován z prostředků Norských fondů a SFŽP ČR. TENT AIR se chýlí ke konci, proto si dovolujeme pozvat všechny zájemce na závěrečnou konferenci, která se bude konat dne 20.3.2024 od 10 do 14 hodin v Masarykově kulturním domě na Mělníku. Tisková konference k výsledkům projektu proběhne také 20.3.2024 od 14 do 15 hodin tamtéž. Konference se fyzicky zúčastní naši norští partneři ze společnosti Norsk Energi a představí norský model z dat naměřených v projektu, který zobrazuje zdroje znečištění ovzduší v měřených lokalitách.

Chráníme nově pořízenou výsadbu

V rámci již probíhajících výsadeb pokračujeme v projektu dále formou doplňkových výsadeb na dalších částech. Na nových, i již vysazených plochách, jsou zároveň instalovány ochranné plůtky v podobě dřevěných hranolů, provázaných lněným provazem. Chráníme tím nově pořízenou výsadbu.

Sázíme a nejsme na tom sami😊

4. října jsme v zahradě našeho komunitního centra přivítali malé pomocníky – žáky z místní Základní školy 3.A a 3.B. Během této události jsme se spolu bavili o důležitosti zeleného prostoru nejen pro lidi, ale i pro celou přírodu. Diskutovali jsme o různých typech rostlin, které sázíme, a také o správném způsobu sázení stromů a keřů. Děti se následně chopily nářadí a samy vysadily dva rozsáhlé záhony. Celé dopoledne bylo pro nás všechny inspirativní a ukázalo nám, jak důležitá a krásná je spolupráce s mladou generací. Také děkujeme zahradnické firmě, která neúnavně pracuje na přípravě a osazování všech dalších záhonů v naší obci.

Den pro Zdiby

Jelikož oba projekty zelené infrastruktury úzce navazují na iniciativu Norských fondů a v našem případě projektu "TENT AIR" do kterého jsou Zdiby zapojeny, neopomenuli jsme příležitost pozvat občany Zdib na setkání konané 18.5.2023 zaměřené na okolní krajinu, čistotu ovzduší a další rozvoj obce. Paní starostka Eva Slavíková spolu s krajinářskou architektkou Markétou Pešičkovou s potěšením prezentovaly výsadbové plány, které se chystají realizovat již v průběhu léta 2023.

Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita centrum - SÍDELNÍ vegetační prvky

Příprava zelených výsadbových projektů představovala pro celý pracovní tým náročnou výzvu, co se týče jak časové náročnosti, tak obsahu. S opravdovou hrdostí jsme proto představili oba tyto projekty během slavnostního zahájení komunitního centra dne 16. května 2023. Bylo patrné, že zájem o krajinu a životní prostředí je v srdcích obyvatel Zdib pevně ukotvený, a tato skutečnost nás velmi potěšila.

Přejít nahoru