15 000 kusů dřevin vysázeli ve Zdibech pro lepší vzduch

29.03.2024

 

Během uplynulých 11 měsíců se Zdibům podařilo vysadit přes 15 000 kusů stromů a keřů na 21 vybraných lokalitách obce. Tato opatření na zlepšení kvality ovzduší vznikla na základě rozsáhlého měření kvality ovzduší, které jako hlavní zdroje znečištění identifikovalo dopravu a také lokální topeniště. Proto se obec, vedle výsadby zeleně, zaměřila také na podrobné měření kvality ovzduší v nejpostiženějších místech.

 

Výsadba zeleně probíhá v rámci dotačních projektů podpořených Norskými fondy. Mimo estetického přínosu zeleň filtruje nečistoty z ovzduší, zlepšuje mikroklima, zadržuje vodu v krajině, podporuje biodiverzitu a snižuje hluk z dopravy. Část výsadby je soustředěná do zastavěných ploch obce, konkrétně podél hlavní komunikace ve Zdibech, kde bude působit nejvíce užitku. Další část výsadby tvoří ochranný prstenec kolem obce, který bude Zdiby izolovat před znečištěním ovzduší a hlukem způsobených okolní dopravou.

 

Výsadbou obec řeší nejen stávající problémy, ale také snaží předcházet budoucím. „V současnosti největší zátěž představuje doprava především z dálnice D8, ale také krajských průtahových komunikací. V budoucnu pak situaci zhorší i plánovaná transevropská tranzitní dálnice D0. V roce 2030 mají být limity přípustného znečištění ovzduší snížené na polovinu, a to současný plán dostavby nebere v potaz. Dostavba D0 pro Zdiby znamená zvýšenou dopravní zátěž a limity bude nereálně jakkoliv naplnit,“ říká starostka Zdib Eva Slavíková.

 

Souběžně s výsadbou, obec pokračuje v důkladném monitorovaní kvality ovzduší v rámci spolku KORIDOR D8 ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Data z celkem 36 senzorů v nejpostiženějších lokalitách 12 obcí podél dálnice D8 jsou v reálném čase přenášena do veřejně dostupné databáze www.smartenvi.eu. Naměřená data – koncentrace poletavých částic PM10, PM2,5 a PM1 – jsou v databázi rovnou interpretována pomocí zelených, oranžových a červených smajlíků. Mračící se červený smajlík napovídá, kdy není vhodné vycházet z domova ani větrat. Data bude blíže interpretovat univerzitní tým v čele s Jiřím Bílkem, který obcím vypracuje soubor doporučení na zlepšení kvality ovzduší. „Aktuální data reflektují přijatelnou situaci ve srovnání s celostátními parametry. Situace není optimální, ale znečištění neohrožuje zdraví obyvatel více, než je obvyklé. Avšak znečištění ani zdaleka neodpovídá zpřísnění imisních limitů na polovinu, které má přijít v roce 2030. Už teď je patrná nezbytnost realizace dalších opatření na zdrojích znečištění, abychom limitům vyhověli,“ dodává Bílek.

 

Výsadba zeleně a monitorování stavu ovzduší jednak přináší okamžité benefity v podobě zlepšení kvality ovzduší, ale také poskytují důležitá data pro budoucí rozhodovací procesy, které musí brát v potaz přísnější imisní limity a vliv dostavby Pražského okruhu na kvalitu ovzduší ve Zdibech.

 

Kontakt:

 

Daniel Glaser
PR pracovník
daniel.dot.glaser@gmail.com
605 339 803

Přejít nahoru